COĞRAFYA -9
1. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma
2. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri.
3. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler
4. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar
5. Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma
6. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları
7. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri
8. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması
9. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
10. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar
11. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliği
12. Jeolojik zamanlar ve tektonizma
13. İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçleri
14. İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri
15. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri
16. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler
17. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler
18. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar
19. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi
20. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi
21. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirilmesi
22. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.
23. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri
24. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.
25. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
26. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği
27. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.
28. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
29. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri
30. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları
31. Dünya’nın hareketleri ile ilgili proje çalışması (Çizim-Resim)
32. Dünyadaki iklim kuşakları (çizim-resim)

COĞRAFYA -10
1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri
2. Levha tektoniği kuramı ile deprem kuşakları ve volkanlar
3. Sıcak su kaynakları ve fay hatları
4. Su kaynakları
5. Toprak çeşitliliğini ve oluşum süreçleri
6. Bitki topluluklarının genel özellikleri
7. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekilleri ile ilişkisi
8. Geçmişten günümüze nüfusla ilgili verilerin kullanım amaçlarındaki değişimin nedenleri ve nüfusun önemi
10. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini
11. Nüfus özelliklerine ait tablo, grafik ve haritaları kullanarak nüfus dağılışını, değişimini ve etkilerinin sorgulanması
12. Harita, tablo ve grafiklerden yararlanarak nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörlerin sorgulanması
13. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çalışmalar
14. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında araştırma
15. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz edilmesi
16. Görsel materyallerden yararlanarak geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz edilmesi
17. Ekonomik faaliyetleri temel özellikleri açısından birincil, ikincil ve üçüncül faaliyet sınıflarına göre ayırt edilmesi
18. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendiren araştırma yapılması
19. Türkiye’deki toprak tipleriyle dağılış özellikleri
20. Türkiye’nin toprak varlığının farklı şekillerde kullanımına ait örneklerden yararlanarak bir araştırma yapılması
21. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarını, türlerinin zenginliği ve yetişme şartlarını ilişkilendirerek dağılışlarını analiz eden bir araştırma
22. Ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması
23. Türkiye’deki su varlığının özelliklerini doğal süreçlerle ilişkilendirilmesi
24. Türkiye’deki su varlığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analiz edilmesi
25. Görsel materyalleri kullanarak Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında araştırma
26. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından sınıflandırılması
27. Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kır yerleşme tiplerinin çeşitliliği üzerine araştırma
28. Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması
29. Verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinin dağılışı
30. Görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini, sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgulayan bir araştırma
31. Örnek incelemeler yoluyla Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçlarını değişim ve süreklilik açısından araştırılması
32. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemi
33. Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü
34. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri
35. Yaşanan alan ile başka alanlardaki doğal afetleri oluşum nedenleri, şiddetleri, sıklıkları ve insanlara olan etkileri bakımından karşılaştırılması
36. Dünyanın farklı bölgelerinde oluşan benzer doğal afetlerin etkilerini, korunma yöntemleri ve planlama açısından karşılaştırılması
37. Doğal afetlere neden olan uygulamalarla korunma yolları
38. Tuz Gölü’nün Türkiye ekonomisine katkısı, çevre kirliliğinin bu göle etkisi.
39. Haritada kıtalar üzerinde deprem kuşaklarının ve volkan kuşaklarının gösterilmesi
40. Doğal çevrenin yanlış kullanımın doğadaki etkileri
41. Yurdumuzda meydana gelmiş büyük heyelanlar.
42. Fonksiyonlarına göre şehirlerin sınıflandırılması
43. Türkiye’deki göller
44. Türkiye’deki akarsular ve barajlar
45. Sularımızdan sürekli olarak faydalanabilmek için neler yapılmalıdır?
46. Türkiye’de ağaçlandırma çalışmaları ve ağaçlandırmanın önemi
47. Küresel ısınmanın Türkiye su kaynaklarına etkisi
48. Çine’deki ağaç türleri
49. Müfredata uygun öğrencinin belirleyeceği bir konu   
COĞRAFYA 11
1. Ülkemizde soyu tükenen hayvan türleri
2. Azot, karbon, su, enerji ve besin döngüsü
3. Hidroelektrik santrallerimiz, yapılış amaçları ve yararlanma yolları
4. Aile planlaması ve yararları
5. Çine ve Aydın yerleşmelerinin tarihsel gelişimi.
6. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi
7. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi
8. Üretim,  dağıtım ve tüketim sektörlerini etkileyen faktörler
9. Doğal kaynakların kullanım amaçları, oluşum kökenleri ve ekonomik kalkınma açısından etkileri
10.Türkiye topraklarının dünya medeniyetleri arasındaki yeri
11.Türkiye’nin yer şekilleriyle başlıca arazi kullanım şekilleri
12.Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler
13.Türkiye'de ekonomi politikaları
14.Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri
15.Madenleri ve enerji kaynaklarının Türkiye ekonomisindeki yeri
16. Alternatif enerji kaynakları
17. Türkiye'de sanayinin gelişim süreci
18. Ülkemizde görülen doğal afetler
19. Küresel ısınma ve Türkiye’ye etkileri
20. Bölge tanımlama ve sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler açısından ülkemizdeki farklı bölgeler
21. Türk dünyası ve Türk kültürünün yayılış alanları
22. Ülkeler Arası Etkileşimde Turizmin Rolü
23. İlimiz-ilçemizin turistik varlıkları
24. Ülke analizi
25. Sanayileşme ve sanayi gelişiminin aşamaları
26. Dünyanın tarımsal manzarası
27. Doğal kaynakların keşfi, kullanımı ve değişim
28. Çeşitli çevre sorunları, etkileri ve tedbirler
29. Doğal kaynaklar ve kalkınma üzerindeki rolü
30. Türkiye Ekonomisini etkileyen etmenler
31. Atatürk Dönemi ekonomi politikası
32. Madenleri ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri
33. Küresel ısınmanın Türkiye Tarımına Etkisi
34. Türkiye’de Sanayi ve Sanayileşme
35. Ülkeler Arası Etkileşimde Turizmin Rolü
36. Japonya ve sanayileşme
37. Teknolojik Değişimlerin Çevresel Sonuçlar
38. Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sorunlar
39. Çevre Sorunlarının Oluşum ve Yayılması
40. Müfredata uygun öğrencinin belirleyeceği bir konu

PROJE KONULARI
COĞRAFYA 9–10–11
1-Doğal çevrenin yanlış kullanılması sonucu doğal çevremizde meydana gelen değişimler(Sunu)
2-Kum havuzu yapılması, üzerinde coğrafi oluşumların uygulamalı olarak gösterilmesi
3-Coğrafi yeryüzü şekilleri maketi yapılması
4-‘’Yaşadığımız Çevre’’konulu belgesel film hazırlanması
5-Suyu verimli kullanma
6-Nüfus sayımı çevresinden 15 hanelik mini ölçekli nüfus sayımı yapılması
7-İnsan yaşantısında iklime bağlılığın en az düzeye indirilmesi için üretilecek çözüm önerileri
8-Türkiye’deki Milli Parklar(sunu)
9-Doğal Afetler(sunu)
10-Öğrencinin kendisinin belirleyeceği bir proje